Jste zde

Sekretariát

Sekretariát Městského úřadu v Dolních Kounicích

Sekretářka: Alena Šustová,
tel: 546 421 310, fax: 546 421 304,
e-mail: info@dolnikounice.cz

Sekretariát je umístěn v 1. poschodí budovy městského úřadu.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přestupky, sňatek, narození dítěte, úmrtí občana, místní poplatek za výherní hrací přístroj, povolení výherního hracího přístroje, místní poplatek ze psů, občanské průkazy, trvalé pobyty, ověření podpisů a listin.

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informace není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Městský úřad Dolní Kounice je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo je činí a komu je určena.

Žádosti o informaci lze učinit na příslušném odboru Městského úřadu Dolní Kounice, a to:

ústně

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu,
 • telefonicky na tel. 546 421 310.

písemně

 • poštou na adresu městského úřadu,
 • na fax 546 421 304,
 • e-mailem podatelna@dolnikounice.cz
 • přímo na podatelně městského úřadu, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice. Pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu 7.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, popřípadě protizákonným jednáním pracoviště či pracovníka Městského úřadu Dolní Kounice, měl by na tuto skutečnost upozornit.

Městský úřad Dolní Kounice přijímá stížnosti a jiná podání občanů ve smyslu vládní nařízení vlády č. 370/2005 Sb.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu,
 • telefonicky na tel. 546 421 310.

písemně

 • poštou na adresu městského úřadu,
 • na fax 546 421 304,
 • e-mailem:
  info@dolnikounice.cz
 • podatelna@dolnikounice.cz
 • přímo na podatelně městského úřadu, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice. Pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu 7.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Podatelna, sekretariát, sociální záležitosti, pozemky

Činnost podatelny, sekretariátu, sociální záležitosti a další činnosti vykonává sekretářka Alena Šustová.

Podatelna

 • přijímá veškerou došlou poštu a podání. Provádí jejich evidenci do podacího deníku a přiděluje čísla jednací. Řídí se platným spisovým a skartačním řádem MěÚ Dolní Kounice.

Sekretariát

 • plní všechny úkoly sekretariátu související s výkonem funkce starosty, místostarosty a tajemníka,
 • vyřizuje korespondenci starosty, místostarosty a tajemníka,
 • zajišťuje komplexní informovanost občanů ve vztahu k městskému úřadu, eviduje podané žádosti o informace, zajišťuje písemnou, telefonickou a elektronickou komunikaci úřadu s veřejností,
 • zajišťuje zveřejnění vyhlášek, nařízení a úředních písemností na úředních deskách a vede jejich evidenci,
 • zajišťuje provoz elektronické podatelny,
 • zajišťuje umístění povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách města,
 • v době nepřítomnosti zastupuje paní matrikářku.

Sociální záležitosti

 • zajišťuje výkon činnosti podle zákona o sociálně právní ochraně dětí svěřené městskému úřadu,
 • provádí místní šetření v problémových a sociálně slabých rodinách,
 • spolupracuje při poskytování výkonů pečovatelské služby.

Pozemky

 • připravuje podklady ke kupním smlouvám, sepisuje kupní, darovací a směnné smlouvy,
 • vypisuje daňové přiznání těchto převodů pro finanční úřad a zajišťuje provedení vkladu do katastru nemovitostí,
 • zajišťuje vyhledávání parcel v k. ú. Dolní Kounice,
 • eviduje a po schválení vyřizuje všechny žádosti o nájem nebytových prostor a pozemků, sepisuje a připravuje nájemní smlouvy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer